Mapka dojazdu

Pokaż NOVET lecznica weterynaryjna Andrzej Nowak na większej mapie
CHIRURGIA

 Specjalizacja z chirurgii, pasja i wieloletnie doı?wiadczenie daj?? naszej lecznicy specyficzny profil.

- Praca w zgranym zespole daje duıźe moıźliwoı?ci i bardzo dobre osi??gni??cia.

- Dobrze wyposaıźona sala operacyjna.

- USG, RTG, laboratorium - to podstawa diagnostyki przedoperacyjnej.

- Szpital dla zwierz??t, daje moıźliwoı??? nadzorowania leczenia przed i pooperacyjnego. 

Chirurgia jest dziaı?em bardzo rozbudowanym:

- chirurgia "mi??kka" :

- klatki piersiowej, jamy brzusznej, jamy miednicy i powı?ok ciaı?a.

- onkologiczna 

- ginekologiczno - poı?oıźnicza ( cesarskie ciecia, sterylizacje, kastracje)

-  okulistyczna 

- chirurgia "twarda":

- kostna ( leczenie zwichni???? i zı?amaı? zachowawcze i operacyjne - metody        stosowane - pı?ytki AO, stabilizatory Zespol, gwoıżdzie ı?ródszpikowe itp.)

- ortopedia (dysplazja stawów, uszkodzenia wi??zadeı? kolana, zı?amania, zwichni??cia rzepki,  choroby koı?ci, schorzenia kr??gosı?upa)

- pourazowa - wypadki komunikacyjne, rany, urazy itp.

- stomatologiczna  

 Przygowanie pacjenta do zabiegu ze znieczuleniem ogólnym

Stan zdrowia Paı?stwa ulubieı?ca cz??sto wymaga przeprowadzenia przez lekarza weterynarii badania, zabiegu kosmetycznego lub chirurgicznego w znieczuleniu ogólnym. Obecna fachowa wiedza i nowoczesne metody leczenia, w poı???czeniu z posiadanym przez nasz?? lecznic?? specjalistycznym sprz??tem, pozwalaj?? na zmniejszenie do minimum ryzyka.

Naleıźy jednak pamieta??, ıźe w kaıźdym przypadku istnieje pewne ryzyko – podobnie jak w medycynie ludzkiej - zwiazane z przeprowadzeniem nawet rutynowanego zabiegu. Dlatego teıź, waıźne jest odpowiednie przygotowanie zwierz??cia do zabiegu.

24 h przed zabiegiem nie naleıźy podawa?? ıźadnego pokarmu natomiast trzeba zapewni?? dost??p do swieıźej wody.

(peı?ny ıźoı???dek stanowi dodatkowe obci??ıźenie dla ukı?adu kr??ıźenia, moıźe opóıżnia?? efekty znieczulenia, a ponadto nasila wymioty)

Pacjent  w naszej lecznicy jest dokı?adnie badany klinicznie i laboratoryjnie

- paramerty ıźyciowe: (temperatura, tetno, oddech, waga ciaı?a)

- badania morfologii i biochemii krwi oraz analiza moczu.

- RTG, USG 

W czasie badania zakı?adany jest wenflon - ulatwiajacy prac?? anestezjologa

Wybudzanie ze znieczulenia

Po przeprowadzonym zabiegu jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin funkcjonowanie organizmu zwierzecia jest upoı?ledzone. W okresie wybudzania zwierz??ta wykazuj?? nadmiern?? wraıźliwoı?c na bodıżce zewn??trzne np. haı?as, dotyk, zbyt jaskrawe ı?wiatı?o. Równieıź temperatura ciaı?a ulega obniıźeniu. Z tych powodów bardzo waıźne jest zapewnienie zwierzeciu spokoju, umieszczenie go w ciepı?ym zacienionym miejscu i okrycie kocem (ten okres jest wı?aı?ciwie niewidoczny dla wı?aı?ciciela – bo zwierz?? przebywa pod czujnym okiem naszych  lekarzy).  Podczas wybudzania najpierw powraca ı?wiadomoı???, a dopiero póıżniej zwierz?? zaczyna kontrolowa?? swoje ruchy. Dlatego naleıźy przygotowa?? legowisko na podı?odze, poniewaıź niekontrolowane próby podnoszenia sie np: z fotela mog?? doprowadzi?? do urazów. Przy wybudzaniu pacjent moıźe skomle?? i popiskiwa??.

Nie jest to jednak spowodowane bólem, gdyıź po zabiegu zwierz?? otrzymuje leki przeciwbólowe.

ıšywienie i ruch pacjenta

Po zabiegu naleıźy stopniowo wprowadza?? do ıźywienia pı?yny, a po kilkunastu godzinach pokarmy póı?pı?ynne i wreszcie staı?e. Trwaj??ce jeszcze w tym czasie dziaı?anie ı?rodków znieczulajacych moıźe spowodowa?? wymioty lub prowadzi?? do zaburzenia odruchu poı?ykania, co moıźe by?? przyczyn zachı?yı?ni??cia.Zastosowana gı?odówka nie ma niekorzystnego wpı?ywu na pacjeta.Po zabiegach na jamie brzusznej wskazane jest podawanie maı?ych porcji ı?atwostrawnego pokarmu. Po zabiegach w znieczuleniu ogólnym takich jak usuwanie kamienia naz??bnego, naleıźy ograniczy?? ruch przez okres ok. 24 godzin, dopóki nie powróci prawidı?owe funkcjonwanie organizmu. Przy powaıźniejszych zabiegach okres rekonwalescencji moıźe trwa?? 2 tyg., a nawet dı?uıźej. W tym czasie zwierz?? powinno by?? pod szczególnym nadzorem. Bardzo waıźne jest unikanie jakichkolwiek gwaı?townych ruchów lub wysiı?ku mog??cego doprowadzi??do urazów rany pooperacyjnej.

U zwierz??t staraj??cych si?? zerwa?? opatrunek lub szwy naleıźy zastosowa?? róıźne zabezpieczenia jak np: koı?nierz, lub odpowiednio dopasowan?? koszulk??.

Bezwzgl??dnie naleıźy zastosowa?? si?? do zaleceı? lekarza prowadzacego.

COPYRIGHT lecznica-novet.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl